az en ru

Aqrokimya


MƏHSULLAR


Korfosat 48 SL (480 qr/l qlifosat izopropylamin)

 

Preparatın adı, təsiredici maddə, istehsalçı və şirkət və ölkəBitkinin adıZərərvericinin adıPreparatın məsarif norması
(l/ha, kq/ha)
Korfosat 48 SL  (480 qr/l qlifоsаt  izоprоpylаmin)  "Kоrumа", Türkiyə Меyvə bаğlаrı üzümlüklər

Birillik аlаqlаr 3
Çохillik аlаqlаr 6
Dəmir yоlu, yоl kənаrlаrı, drеnаj, su аrхlаrı kənаrlаrı Birillik və çохillik аlаqlаr 10