az en ru

AqrokimyaBitki Zərərli Obyekt Məsarif norması l/ha Tətbiq üsulu
Pomidor,Xiyar Kök,gövdə və fır nematodları 0.6l/ha (şitil basdırıldıqdan bir gün sonra) + 0.6l/ha (ilk çiləmədən 15 gün sonra) Damlama ,son istifadə ilə məhsul yığımı arasında 7 gün